Robert Garcia(KOF97)

From Shoryuken Wiki!
Jump to: navigation, search
Robert97Win.gif

Introduction

Movelist

Throws

Move Name Motion Nickname Description
Ryuchouu Kyaku Near f or b + C
Kubikiri Nage Near f or b + D

Special Moves

Move Name Motion Nickname Description
Ryuu Han Shuu Forward+ B Command Normal
Ryuu Geki Ken qcf+P Projectile
Ryuu Ga DP+P Dragon Punch
Kyokugen Ryuu Jin Kyaku hcf+K(Close)
Hien Shippu Kyaku hcb+K
Hien Ryuu Jin Kyaku qcb+K Can only be done in the air
Ryuu Zan Shou dp+K

Super Moves

Move Name Motion Nickname Description
Ha Ou Shou Kou Ken f , hcf + A or C Supreme King Flying Roaring Fist
Ryuko Ranbu qcf , hcb + A or C Dragon / Tiger Boisterous Dance
Mu Ei Shippuu Jyu Dan Kyaku qcf , qcf + B or D Shadowless Gale Heavy Step Leg

Combos

Jumping C/D, Standing/Crouching C, qcf+A (Rush 3)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcb+B/D (Rush 4/6)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, dp+A (Rush 3)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, f+B, hcb+D (Rush 6)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, f+B, qcf,hcb+A (Rush 18)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, qcf,qcf+B (Rush ??)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcf+B/D, dp+A/C (Rush 7)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcf+B/D, dp+B/D (Rush 7)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcf+B/D, Jumping CD (Rush 7)
Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcf+B/D, qcf,qcf+B (Rush ??)
Jumping C/D, Crouching B x2, qcf,qcf+B (Rush ??)
Corner Jumping C/D, Standing/Crouching C, hcf+B/D, Crouching A, qcf,hcb+A/C (Rush ??)

Strategies