Difference between revisions of "Robert '03"

From Shoryuken Wiki!
Jump to: navigation, search
m (Category Added)
(Moves List)
Line 1: Line 1:
 
=Introduction=
 
=Introduction=
 
=Moves List=
 
=Moves List=
==Normal Moves==
+
==Throws==
 +
Ryuuchou Kyaku                                [b/f]+[C/D]
 +
 
 +
==Command Moves==
 +
Kouryuu Koukyaku Geri                                f+A
 +
Uraken                                                4+A
 +
Ryuu Hanshuu                                    [b/f]+B
 +
 
 
==Special Moves==
 
==Special Moves==
==Super Moves==
+
Ryuugeki Ken                                      qcf+P
 +
Ryuu Zanshou                                      f,d,df+K !
 +
`! on 1st hit
 +
Gen'ei Kyaku                                      f4f+K
 +
Hien Shippuu Kyaku                              qcb+Kx4 !
 +
`! on 2nd/3rd hit in Hiryuu Choushuu Kyaku
 +
Hien Ryuujin Kyaku                              air qcb+K
 +
Kyokugen-ryuu Renbu Kyaku                  close hcf+K
 +
 
 +
==Desesperation Moves==
 +
Haoh Shoukou Ken                          6hcf+hold P
 +
Ryuuko Ranbu                              qcf,hcb+P
 +
 
 +
==Leader Desesperation Moves==
 +
Jiryuu Haisen Kyaku                          air qcbx2+B
 +
Hiryuu Choushuu Kyaku                        air qcbx2+D
 +
 
 
=The Basics=
 
=The Basics=
 
=Advanced Strategy=
 
=Advanced Strategy=

Revision as of 23:47, 29 April 2017

Introduction

Moves List

Throws

Ryuuchou Kyaku [b/f]+[C/D]

Command Moves

Kouryuu Koukyaku Geri f+A Uraken 4+A Ryuu Hanshuu [b/f]+B

Special Moves

Ryuugeki Ken qcf+P Ryuu Zanshou f,d,df+K !

`! on 1st hit

Gen'ei Kyaku f4f+K Hien Shippuu Kyaku qcb+Kx4 !

`! on 2nd/3rd hit in Hiryuu Choushuu Kyaku

Hien Ryuujin Kyaku air qcb+K Kyokugen-ryuu Renbu Kyaku close hcf+K

Desesperation Moves

Haoh Shoukou Ken 6hcf+hold P Ryuuko Ranbu qcf,hcb+P

Leader Desesperation Moves

Jiryuu Haisen Kyaku air qcbx2+B Hiryuu Choushuu Kyaku air qcbx2+D

The Basics

Advanced Strategy

Match-Ups